هم زيارت هم سياحت

وقتی كه از شاليزارها با دنده سنگين خودت را به ارتفاعات جنگلی ميرسانی فضای روحانی  امامزاده ابراهيم شفت در استان گيلان به شما خوش آمد ميگه.                 <a%20href=Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="5" vspace="5" alt="">

/ 2 نظر / 12 بازدید
بهرام قاسمی معافی

واقعا"جای قشنگیاست هم از لحاظط طبیعت وهم ازلحاظ معنوی

بهرام قاسمی معافی

[خداحافظ]