قوانين برای راحتی زندگی جمعی

یکی از قوانین که ما آن را به عینه در محلهایی که طرحهای  عمرانی اجرا میشوند مبینیم . مربوط به تملک  املاک محدوده  طرح می باشد . ولی در این قانون رضایت  مالک صاحب سند شرط اصلی است. و شما در عکس یک گارگاه نجاری را مشاهده می کنید که در محدوده دریاچه سد طالقان واقع شده است

?du=a5dfe3bd-3f0c-

/ 0 نظر / 3 بازدید