ميراث فرهنگی

درهای چوبی  با نقش يک   فرهنگ زندگی در روستای خودکاوند   طالقان.

<a%20href=Image and video hosting by TinyPic/>" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">

/ 1 نظر / 2 بازدید
اقاجانی

از طالقان زياد می نويسی ُاهنگ سايت بسيار عالی بود ممنونم از مطالب ان استفاده کردم . مقداری از اموزشهای اينترنت رابه سايت اضافه کن