مولانا و گستره تفكراتش

عجيب نيست اگر بدانيم در سال گذشته ميلادي پرفروشترين كتاب سال اروپا و امريكا "ديوان شمس" مولانا بوده است.و رجعت به درون در طول تمدن بشري بارها شتاب گرفته است .رونق گرفتن خانگاهها بعد از حمله مغول به ايران و يا گسترش افكار اگزها در اروپا پس از فجايع جنگ دوم جهاني همه حكايت از معنويت طلبي نوع بشر براي فرار از مسخ شدن است.

امروز عكسي را برايتان در نظر گرفته ام كه مراسم سماع در قاهره مصر را نشان ميدهد. و با يك بيت از مولانا به ديدن آن مي رويم.

هركه رنجي ديد گنجي شد پديد هر كه جدي كرد در جدي رسيد

( براي اطلاعات بيشتر به http://www.sci.or.ir مراجعه كنيد.                      

<a%20href=Image and video hosting by TinyPic" border="0" align="" hspace="1" vspace="1" alt="">

/ 0 نظر / 3 بازدید