نقشه شهر تبریز در زمان نهضت مشروطه

نهضت مشروطه که منتهی به شرط وشروط و قانونگذاری برای اداره کشورایران و موجب محدود شدن قدرت بی پایان شاهان قاجار گشت از شهر تبریز با قد و قامتی که در نقشه انروز ثبت شده   شروع شده است. و  تدوین اولین قانون اساسی در ١۴ مهر ١٢٨۵ خورشیدی  نتیجه ان بود و کشور ما از اولین کشورهای آسیایی است که به نظام پارلمانی دست یافت.

tabriz

/ 0 نظر / 194 بازدید