کلیله و دمنه

این کتاب که در واقع یک کتاب با آموزه های اخلاقی است .در زمان انوشیروان توسط برزویه پزشک معروف که بصورت یک جاسوس به هند اعزام شد تا این اثر را نسخه برداری کند و   به پارسی قدیم (پهلوی)ترجمه نماید. و در دوران اسلامی توسط ابن مقفع به عربی و در نهایت توسط نصراله منشی در دوران محموداز عربی به فارسی برگردانده شده است . و مهمتر از کتاب مقدمه ای  که از سخنان برزویه دکتر مترجم  در این کتاب آورده شده است. که در دو لینک یکی  کتاب کامل و یکی هم مقدمه برایتان قرار داده ایم. و قسمتی از کتاب...

و این سخنان را مجموعی است که آنرا کلیله دمنه خوانند و در خزاین ملوک هند باشد.....

/ 0 نظر / 21 بازدید